top of page

การพัฒนาภายใน

ปริญญานิพนธ์

ลิลลี แบลตต์เนอร์

แนว : แฟนตาซี/ มู้ดดี้/ ลึกลับ - 2020

แนวคิด: ลิลลี แบลตต์เนอร์

หัวหน้าช่างเทคนิคแสงสว่าง: Ruben Teshmar

กล้อง: รูปแบบกลางแบบอะนาล็อกและ 35 มม

ไม่มีการปรับปรุงภาพแบบดิจิทัล

https://www.instagram.com/lil_feee/

bottom of page